Пружини

Пружини

Пружините са еластични машинни елементи, които при натоварване получават големи еластични деформации, без да губят своята функционалност. Едни от най-често използваните пружини са винтовите, които са предназначени за осово натоварване на натиск или на опън. Крайните навивки на пружините за опън са оформени като уши за монтиране, а на пружините за натиск краищата могат да бъдат шлифовани или притиснати в равнина, перпендикулярна на оста.